Z przyjemnością informujemy o przeprowadzeniu

Konkursu na Najlepszy Referat

zgłoszony na konferencję "Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka", w którym nagrodą jest najnowsza wersja oprogramowania Stata 12.0 w wersji SE. Sponsorem nagrody jest firma

Timberlake Consultants Ltd.

www.timberlake.pl

 

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie biorą udział referaty nadesłane w terminie (do 18.04.2012) napisane przez:
  - magistrów (bez ograniczeń wiekowych)
  - doktorów do ukończenia 40. roku życia (do dnia 18.05.2012).
 2. W przypadku pracy napisanej we współautorstwie, jeden z powyższych warunków musi spełniać każdy ze
  współautorów.
 3. W konkursie nie biorą udziału prace zgłoszone przez przedstawicieli Organizatora konferencji.
 4. Organizator konferencji powoła Komisję Konkursową, która dokona wyboru najlepszego referatu na podstawie jego przesłanej pełnej treści w wersji elektronicznej.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 6. Objętość prac rozpatrywanych przy wyłanianiu najlepszego referatu nie powinna o więcej niż 10% przekroczyć dopuszczalnej objętości tekstu akceptowanego w przypadku prac zgłaszanych do publikacji pokonferencyjnej w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych, wynoszącej 12 stron w formacie przedstawionym przez Organizatora, co odpowiada około 13,5 stronom znormalizowanego maszynopisu. Prace dłuższe nie będą automatycznie odrzucane, jednak spełnienie wymogu objętości tekstu będzie dodatkowym (pomocniczym) kryterium oceny prac przez Komisję Konkursową.
 7. W przypadku osób z tytułem magistra domniemuje się, że przesłanie przez uczestnika (uczestników) konferencji referatu spełniającego warunki konkursu oznacza zgodę na udział w konkursie. W przeciwnym razie uczestnik konferencji zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora konferencji podczas przekazywania treści referatu.
 8. W przypadku osób ze stopniem doktora oraz w sytuacji, w której przynajmniej jeden ze współautorów referatu ma stopień doktora, w celu wzięcia udziału w konkursie, wraz z nadesłaniem treści referatu należy poinformować Organizatora konferencji o fakcie nieukończenia przez wszystkich autorów artykułu 40. roku życia w dniu konferencji. Informacja ta będzie potraktowana jako zgłoszenie pracy do konkursu.
 9. Organizator konferencji nie odpowiada wobec uczestników za ewentualne wycofanie się sponsora lub niemożliwość przeprowadzenia konkursu w związku z jakimikolwiek nieprzewidzianymi okolicznościami.